07


40706229E 張致寧 人發系 一   F   X

40722059L 鄭忠義 歷史系 一   M   

40722065L 王宇強 歷史系 一   M   

40426025L 程振彪 臺文系 四   M   X

40526021L 王建豪 臺文系 三   M   X

40657056O 楊微微 企管系 二   F   X

40757047O 林一瑠 企管系 一   F   

40368040T 姜喜貞 設計系 四   F 

40683129I 張彬 東亞系 二   M   

40390235M 馬文慧 華語系 四   F   X

40485133I 海淑勤 華語系 四   F   

40585102I 廖柔雅 華語系 三   F   

40585125I 彭晨芯 華語系 三   F   

40585126I 劉國鳳 華語系 三   F   

40585134I 陳紫薇 華語系 三   F   X

40585136I 盧靖珺 華語系 三   F   

40585223I 梁喜麗 華語系 三   F   

40585225I 張曉萍 華語系 三   F   

40585232I 黃劭晴 華語系 三   F   

40585236I 李彥凱 華語系 三   M   X

40684201I 涂玄真 華語系 二   M   X plus

40684211I 陳柏儒 華語系 二   M   

40684213I 陳有卉 華語系 二   F   

40684224I 朱雲琦 華語系 二   F   

40684225I 林霈瑜 華語系 二   F   

40684226I 趙致揚 華語系 一   M   

40684233I 張安婷 華語系 二   F   

40684246I 陳立仙 華語系 二   F   

40684248I 王基澤 華語系 二   M   

40684250I 梁梅昌 華語系 二   F   

40684251I 高子惠 華語系 二   F   

40684256I 黃麗煥 華語系 二   F   X

40684257I 楊林滿 華語系 二   F   

40684258I 明立磊 華語系 二   M   X

40684259I 中原康希 華語系 二   F   

40684262I 黃美欣 華語系 二   F   

40684264I 吳佳鍰 華語系 二   F   

40784262I 陳玉容 華語系 一   F   

90799F02X 李夢瑜 交換生(學士)     F   X plus

90799F03X 鄧雅麗 交換生(學士)     F